Interesariusze projektu Interesariusze projektu

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

http://www.lasy.gov.pl/kontakt/dyrekcja-generalna-lp

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska

http://www.mos.gov.pl/kategoria/179_srodowisko/

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, oddział w Białymstoku

http://www.buligl.pl/

Katedra Hodowli Lasu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

http://wl.sggw.pl/faculty/structure/hodowla

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

http://wl.sggw.pl/faculty/structure/urzadzanie

Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża

http://www.zbs.bialowieza.pl/

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

http://www.bialystok.lasy.gov.pl/regionalna-dyrekcja-lp

Regionalna Dyrekcja Ochorny Środowiska w Białymstoku

http://bialystok.rdos.gov.pl/

Białowieski Park Narodowy

http://www.bpn.com.pl/

Nadleśnictwo Białowieża

http://www.bialowieza.bialystok.lasy.gov.pl/

Nadleśnictwo Hajnówka

http://www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl/

Nadleśnictwo Browsk

http://www.browsk.bialystok.lasy.gov.pl/

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

http://www.powiat.hajnowka.pl/

Gmina Białowieża

http://www.bialowieza.gmina.pl/

Polskie Towarzystwo Leśne, Odział w Białymstoku

http://www.bialystok.ptl.pl/

Państwowy Park Narodowy "Puszcza Białowieska"

http://powiat.hajnowka.pl/ctrpb/park_puszcza_bialowieska

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

http://www.ptop.org.pl/

Prezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody

http://www.lop.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=27

Stowarzyszenie SANTA Obrona Puszczy Białowieskiej

http://www.santaopb.pl/

Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

http://www.zwl.pb.edu.pl/

Fundacja Greenpeace Polska

http://www.greenpeace.org/poland/pl/

Wydział ds. Programu LIFE

Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

https://www.nfosigw.gov.pl/kontakt/

International Union Of Forest Research Organizations

http://www.iufro.org/iufro/

European Forest Institute

http://www.efi.int/portal/

Instytucje unijne: Dyrektoriaty

Europejska Platforma Leśna

Europejska Konfederacja Prywatnych Właścicieli Lasów (CEPF)

Stowarzyszenie Lasów Państwowych (EUSTAFOR)

Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO)

Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS)

Europejski Instytut Leśny (EFI)

Komisja Europejska i Parlament Europejski

LULCaFT (Land Use/Land Cover and Forest Types)

W zakresie zagdanień określania i nalizy zmian ABG (Above Ground Biomass) metodami teledetekcji lotniczej i satelitarnej.

REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation)

W projektach, w których wykorzystywane są metody teledetekcji dla rozległych obszarów leśnych.