Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

AUTORSKI SYSTEM TAKSACJI W PROJEKCIE FORBIOSENSING

W roku 2017 pomiar taksacyjny został przeprowadzony po raz pierwszy z wykorzystaniem systemu informatycznego opracowanego w ramach projektu ForBioSensing przez Bartłomieja Kraszewskiego przy merytorycznym wsparciu Łukasza Kuberskiego. System (Rys.1) składa się z czterech części:

 • aplikacji FBS_Taksacja umożliwiającej wprowadzanie danych pomiarowych na urządzeniach mobilnych,
 • aplikacji FBS_Integrator odpowiedzialnej za integrowanie pomiarów z wielu urządzeń mobilnych,
 • lokalnej bazy danych (Local DB) zainstalowanej na urządzeniach mobilnych, w której zapisywane są dane pomiarowe,
 • centralnej bazy danych (Central DB) zainstalowanej na urządzeniu stacjonarnym, w której integrowane są pomiary z wielu urządzeń mobilnych.

Rys. 1. Ogólny schemat systemu do taksacji w projekcie ForBioSensing.

Aplikacja FBS_Taksacja instalowana jest na urządzeniach mobilnych wykorzystywanych w terenie. Z aplikacją zintegrowano bazę danych PostgreSQL, w której przechowywane są pomiary taksacyjne wykonane w 2015 roku oraz nowe dane pozyskane w roku 2017. Wykorzystanie w czasie nowego pomiaru istniejących danych z 2015 roku znacznie przyspiesza prace taksacyjne, które w większości przypadków polegają na aktualizacji wcześniejszych pomiarów drzew.
Aplikacja FBS_Taksacja składa się z czterech podstawowych zakładek:

 • do opisu pomiarowych stałych powierzchni próbnych,
 • do pomiaru drzew stojących,
 • do pomiaru martwego drewna leżącego,
 • do pomiaru granicy.

Poniżej na rysunkach 2-5 przedstawione zostały zrzuty ekranowe poszczególnych zakładek.

Rys. 2. Zakładka Pomiar stałych powierzchni Próbnych w aplikacji FBS_Taksacja.

Rys. 3. Zakładka Pomiar drzew stojących w aplikacji FBS_Taksacja.

Rys. 4. Zakładka Pomiar martwych drzew leżących w aplikacji FBS_Taksacja.

Rys. 5. Zakładka Pomiar granicy w aplikacji FBS_Taksacja.

Głównymi cechami programu FBS_Taksacja jest:

 • pełna integracja z bazą danych,
 • prowadzenie zapisu kopii bezpieczeństwa niezależnie od bazy (backup) zarówno w czasie pomiaru (na wypadek braku zasilania w urządzeniu lub przerwania pomiaru), jak i po jego zakończeniu, 
 • graficzne przestawienie pomiarów pozwalające na lepszą orientację na powierzchni,
 • kontrola poprawności wprowadzonych danych,
 • minimalizacja wykorzystania klawiatury w czasie pomiaru poprzez dodanie menu wybieralnych.

FBS_Integrator jest aplikacją łączącą pomiary ze wszystkich urządzeń mobilnych zainstalowaną na komputerze przechowującym centralną bazę pomiarową. Integracja pomiarów oparta jest na lokalnej sieci znajdującej się w obrębie urządzenia centralnego. Urządzenia mobilne podłączane są aplikacji poprzez sieć Wifi. Po podłączeniu aplikacja umożliwia automatyczne sprawdzenie zgodności danych zapisanych w bazie lokalnej z zawartością bazy centralnej. Operator ma możliwość integracji danych z urządzeń pojedynczo lub od razu ze wszystkich. W przypadku powtarzania się niektórych rekordów operator jest o tym bezpośrednio informowany i ma możliwość wstrzymania zapisu lub nadpisania niepoprawnych danych. Główny zadaniem FBS_Integrator jest więc utrzymanie jednolitego zbioru pomiarów w bazie centralnej oraz na urządzeniach mobilnych. 

Opracowane w ramach projektu ForBioSensing aplikacje w znaczący sposób przyspieszyły prowadzone prace taksacyjne. W chwili obecnej system jest nadal wykorzystywany do innego typu prac projektowych, np. pomiaru luk. Poszczególne jego moduły są udoskonalane na podstawie doświadczeń zebranych w terenie, jak również uzupełniane o nowe funkcjonalności. Nowa, ulepszona wersja aplikacji z pewnością zostanie przez nas wykorzystana w przyszłych latach projektu. 

Opracował: dr inż. Bartłomiej Kraszewski