O projekcie O projekcie

Projekt „LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” zakłada opracowanie i zastosowanie systemu monitoringu lasów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem naziemnych powierzchni i danych teledetekcyjnych. 

Założeniem działań jest powiązanie danych pozyskanych zdalnie z wynikami pomiarów naziemnych, w celu umożliwienia i ułatwienia późniejszego monitorowania procesów zachodzących w całej Puszczy. 

Wyniki badań będą miały na celu poznanie aktualnego stanu lasów oraz dynamiki na przestrzeni trwania projektu i po jego zakończeniu. Wyniki monitoringu w pierwszej kolejności wykorzystane będą do identyfikacji czynników warunkujących zmiany w Puszczy. Analiza czynników oraz ich intensywności pozwoli na zaimplementowanie odpowiednich działań ochronnych i gospodarczych, które pozwolą na ochronę tego cennego przyrodniczo obiektu. Poza tym, całość prac ma na celu uzyskanie pewnych i miarodajnych wyników mających bezpośrednie przełożenie na działania służb Parku Narodowego i Lasów Państwowych. 

Unikalność Puszczy Białowieskiej powoduje, że jest to jedyny tego typu obszar w Unii Europejskiej. W związku z tym projekt będzie dotyczył tylko obszaru Polski.

  • Okres realizacji projektu: 1.10.2014 – 30.06.2021
  • Źródło finansowania: Komisja Europejska w ramach Instrumentu Life+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Numery umów: KE: LIFE13 ENV/PL/000048, NFOŚiGW: 485/2014/WN10/OP-NM-LF/D
  • Kwota finansowania: KE: 1 958 988 €; NFOŚiGW: 1 763 089 €; IBL: 341 349€
  • Beneficjent: Instytut Badawczy Leśnictwa