Discussions/meetings about the forest Discussions/meetings about the forest

Odczyty, wykłady i spotkania dla instytucji, uczelni i społeczności lokalnych

Celem tego zadania jest organizacja spotkań i udział w seminariach i konferencjach gdzie prezentowane będą wyniki prowadzonych w projekcie prac (od C1do C5) oraz następować będzie dyskusja nad uzyskanymi rezultatami. W projekcie planuje się uczestnictwo w 12 warsztatach/konferencjach:

 • Wyjazdy zagraniczne na konferencję, na seminaria - 6 wyjazdów/2 osoby/4dni
 • Wyjazdy na krajowe konferencje i seminaria - 6 wyjazdów/2 osoby/4dni

Ponadto w ramach promocji projektu w środowisku lokalnym przewiduje się organizację, w siedzibie IBL, w Białowieży oraz na terenie instytucji i organizacji zapraszających, spotkań i seminariów poświęconych tematyce projektu. Planuje się 1 spotkanie na 2 miesiące, co w sumie daje około 40 spotkań w trakcie trwania projektu. W tym 1 w roku odbędzie się spotkanie seminaryjne w Sękocinie Starym, gdzie prezentowane i dyskutowane będą wyniki projektu. W projekcie przewidziano środki na organizację spotkań.

W sumie więc przewiduje się czynny udział w ponad 40 wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, przez co wyniki projektu zostaną zaprezentowane i poddane szerokiej wielokrotnej dyskusji w różnych środowiskach społecznych i naukowych.

Informacje o planowanych spotkaniach i seminariach oraz relacje po odbytych spotkaniach i seminariach, prezentowane będą na stronie internetowej projektu. Udział w organizowanych w ramach projektu spotkaniach będzie darmowy, a jego uczestnicy otrzymają dodatkowo materiały promocyjne (D1). Współpraca z uczelniami pozwoli na przełożenie otrzymanych w projekcie wyników na elementy dydaktyki.

Pozwoli to na wsparcie rozwoju młodych kadr i jednocześnie przyczyni się do promocji projektu.

W tym momencie trudno jest wskazać dokładnie konferencje na których będą prezentowane wyniki, ale brane pod uwagę są: Konferencji pod auspicjami Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Naukowych (IUFRO), Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS) i konferencji organizowane przez Lasy Państwowe, Centrum Edukacji Leśnej w Rogowie, Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji oraz Klub Teledetekcji Środowiska i inne instytucje.

Ponadto uczestnicy projektu i eksperci zaangażowani w jego realizację, będą prowadzić dodatkową promocję projektu i jego wyników na spotkaniach związanych w różnymi aspektami leśnictwa, modelowania i szeroko rozumianej geomatyki. Publikacja wyników w materiałach konferencyjnych i pracach naukowych dodatkowo przyczyni się do propagowania projektu i jego wyników.

Spodziewane rezultaty:

 1. Przedstawienie celu projektu oraz osiągniętych wyników różnorodnemu odbiorcy.
 2. Skonfrontowanie wyników projektu ze światem nauki i praktyki.
 3. Podniesienie świadomości społecznej na temat programu LIFE i działań Komisji Europejskie na rzecz ochrony przyrody i zachowania środowiska naturalnego.
 4. Wzrost poziomu wiedzy i zrozumienia społeczeństwa na temat dynamiki drzewostanów, procesów ekologicznych w ekosystemach lasów liściastych, mieszanych i iglastych, różnorodności biologicznej i ekologii wybranych europejskich gatunków leśnych (głównie drzew i gatunków bezpośrednio z nimi związanych, w tym gatunków związanych z martwym drewnem).
 5. Zwiększenie zainteresowania społecznego problematyką ochrony przyrody i usług ekosystemowych.
 6. Wzrost wiedzy społeczeństwa na temat metod monitoringu zmian zachodzących w ekosystemach, w tym szczególnie metod zdalnych wykorzystujących dane teledetekcyjne.
 7. Rozwój nauk przyrodniczych i edukacji w tej dziedzinie.
 8. Uświadomienie ciągłości zmian w przyrodzie oraz czynników ich warunkujących społeczności lokalnej.
 9. Rozwój świadomości społeczeństwa w zakresie zmian klimatu i ich możliwego wpływu na otaczające środowisko (głównie: europejskie lasy).
 10. Zmiana nastawienia i zachowania społeczeństwa w odniesieniu do: przyrody i ochrony przyrody, obszarów chronionych, gatunków chronionych, „śladu węglowego” itp.