Promocja projektu Promocja projektu

W projekcie planuje się, zgodnie z polityką Unii Europejskiej oraz założeniami projektu LIFE+, szeroką promocję działań i wyników projektu. W trakcie jego realizacji przewidziano:

  1. Wykonanie tablic informacyjnych, które umieszczone zostaną w siedzibach IBL (Sękocin Stary i Białowieża) siedzibach organizacji wspierających Białowieskim Parku Narodowym i w Nadleśnictwach oraz na terenie w pobliżu miejsca realizacji projektu. Roll-up-py dwujęzyczne (po 10 w Sękocinie Starym i Białowieży) będą wykorzystywane w trakcie spotkań organizowanych w ramach projektu oraz znajdą się w siedzibie zakładów, które bezpośrednio uczestniczą w projekcie.
  2. Wykonanie filmów upowszechniających działania projektowe. Filmy będą pokazywały wzrost Puszczy, a dokładnie przyrost i wzrost drzew Puszczy. Zastosowane zostaną techniki zbierania obrazu w długich przedziałach czasu, by z pojedynczych klatek stworzyć dynamiczny obraz dokumentujący procesy wzrostu drzew w Puszczy. Filmy wykorzystywane zostaną w promocji projektu oraz zostanią udostępnione w sieci.
  3. Wydanie publikacji dwujęzycznej dotyczącej drzewostanów Puszczy Białowieskiej. Atrakcyjna wizualnie oraz merytorycznie publikacja opisze zmiany zachodzące w Puszczy w szerokiej perspektywie czasowej. W ten sposób podsumowane zostaną wyniki projektu. W ramach projektu zgromadzony zostanie niepowtarzalny materiał oraz ogrom nowych doświadczeń. Książka ta będzie rozprowadzana bezpłatnie, część nakładu przekazana zostanie do biblioteki IBL, zborów BPN oraz lokalnych bibliotek (po 10 szt.).
  4. Przygotowanie i druk 12-stronicowych kalendarzy A2. Bardzo praktycznym sposobem promocji będzie rozpowszechnianie kalendarzy ściennych. Na kolejnych kartach pojawią się tam piękne zdjęcia Puszczy, ale i efekty prac, powstające w kolejnych latach projektu. Koncepcja jest taka, by wraz z kolejnymi latami i pojawianiem się kolejnych zobrazowań cyfrowych oraz efektów prac - map i wizualizacji, na kalendarzach zaczęły przeważać prezentacje wyników. Ponadto przygotowane zostaną wizualizacje przedstawiające mapy tematyczne i schematy obiektów przyrodniczych z nałożonymi na nie danymi skanowania laserowego. Kalendarze będą szeroko rozprowadzane.
  5. Przygotowanie, tłumaczenie i druk materiałów informacyjnych o projekcie w dwóch językach - 30 000 szt. (2 edycje po 15 000 szt.). Materiały te będą kilku i kilkunastostronicowymi informatorami o projekcie (zakłada się przygotowanie różnych wersji), które będą informować o celach i założeniach projektu oraz jego wynikach. Istotnym elementem będzie tu wysoki poziom graficzny opracowania, jakość papieru oraz rodzaj użytych zdjęć. Materiały informacyjne będą rozprowadzone we wszelkich dostępnych miejscach potencjalnej promocji projektu – punktach informacji turystycznej, administracji państwowej i samorządowej, szkołach itp. Będzie to w domyśle pierwsze źródło informacji o projekcie. Druga seria materiałów promocyjnych zostanie zaktualizowana o uzyskane do tej pory wyniki.
  6. Druk koszulek - 1700 szt. (2 edycje - po 850 w każdej). Koszulki z logo projektu i logo instrumentu finansowego Life+ będą również rozprowadzane w ramach spotkań, głównie w szkołach i w trakcie konferencji.
  7. Realizacja cyklu pięciu audycji radiowych i ich emisja w regionalnych stacjach radiowych. Audycje będą miały na celu przedstawienie celów i efektów Projektu oraz umożliwienie radiosłuchaczom wzięcia czynnego udziału w dyskusji w tej sprawie.
  8. Realizacja trzech 20-minutowych filmów promujących projekt i instrument finansujący Life + - ich emisja w telewizji regionalnej. Takie filmy poza ewidentną rolą promocyjną projektu będą dobrym sposobem przekazania społeczności lokalnej informacji o programie Life+ oraz o wynikach projektu.
  9. Zorganizowanie dwóch konferencji prasowych. W połowie trwania projektu i na jego końcu przeprowadzone zostaną w siedzibie IBL w Białowieży konferencje prasowe, które na bieżąco przedstawią opinii publicznej dotychczasowe wyniki projektu. Będzie to też dobrą metodą szerszego dialogu społecznego na temat Puszczy i jej roli w uczeniu się od przyrody sposobu gospodarowania w lasach Polski.