NASI PARTNERZY NASI PARTNERZY

W ramach projektu współpracujemy z wieloma organizacjami oraz instytucjami, a także innymi projektami współfinansowanymi z programu LIFE+. Pozwala to na wymianę doświadczeń i wiedzy zebranych w trakcie realizacji projektu, a także na wykorzystanie wyników projektu ForBioSensing w różnego rodzaju zadaniach związanych z praktycznym zarządzaniem leśnym środowiskiem przyrodniczym.

Nasi partnerzy to m.in.:

Podmiot Zakres współpracy Logo podmiotu
Nadleśnictwo Browsk Dzięki danym pozyskanym podczas prac projektowych możliwe było udostępnienie danych świadczących o stopniu i wymiarze przestrzennym uszkodzeń drzewostanów
i masy martwego drewna.
Nadleśnictwo Hajnówka Poprzez fakt, iż w zespole projektowym posiadamy specjalistów z różnych dziedzin, możliwa stała się współpraca w zakresie wdrożenia Know-how do wykonywania badań teledetekcyjnych: zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników Nadleśnictwa przez członków zespołu ForBioSensing. Współpraca polegała również na pozyskaniu danych geomatycznych Nadleśnictwa.
Nadleśnictwo Białowieża Współpraca w zakresie udostępnienia danych geomatycznych Nadleśnictwa.
Projekt Life Healthy Forest W ramach dobrych praktyk oraz z racji zdobytych doświadczeń i wiedzy podczas prowadzenia projektów możliwa stała się kooperacja pomiędzy projektami LIFE+
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Dzięki pozyskanym danym w ramach badań projektowych zostały udostępnione dane do przeprowadzania działań edukacyjnych Lasów Państwowych na temat zrównoważonej gospodarki leśnej i potrzeby aktywnej ochrony zasobów w trzech nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej.
Greenpeace Z racji zebranych danych możliwe było przekazanie materiałów do analizy zmian
w drzewostanach Puszczy Białowieskiej.
 
Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża Pozyskane dane projektowe posłużyły jako materiał źródłowy, przyczyniający się
do realizacji projektu doktorskiego pt. "Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na przestrzenne rozmieszczenie ssaków kopytnych w Puszczy Białowieskiej".
 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Zakład Botaniki
Intytut Biologii
Dzięki udostępnionym danym projektowym możliwe będzie wykonanie mapy roślinności Uroczyska Reski w 2016 r. Opracowanie przyczyni się do powstania monografii oraz
3 publikacji naukowych.
Politechnika Białostocka
Zamiejscowy Wydział Leśny z siedzibą w Hajnówce
Pozyskane dane projektowe posłużyły jako materiał źródłowy przyczyniający się
do realizacji prac dyplomowych pt.:
- "Skład gatunkowy i struktura drzewostanów na siedliskach świeżych w wybranych drzewostanach Puszczy Białowieskiej
na przykładzie powierzchni badawczych
w Rezerwacie Krajobrazowym im. W. Szafera"
- "Zasobność i jakość rozkładu drewna martwego w warunkach braku ingerencji człowieka w drzewostanach Puszczy Białowieskiej na przykładzie stałych powierzchni badawczych w Rezerwacie Krajobrazowym im. W. Szafera".
 
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Pozyskane dane projektowe posłużyły jako materiał źródłowy przyczyniający się
do realizacji pracy dyplomowej
pt. "Integracja wielosezonowych danych teledetekcyjnych dla potrzeb badania drzewostanów leśnych".
Białowieski Park Narodowy Dzięki unikalnym danym projektowym możliwe było przekazanie informacji, przyczyniających się do przeprowadzenia badań na temat miejsc przebywania stada żubrów oraz wdrożenia postanowień z Planu Zadań Ochronnych dla obszaru PLC200004 Puszczy Białowieskiej.
Regionalna Dyrekcja LP w Białymstoku Przekazane dane uzyskane podczas realizacji projektu umożliwiły przeprowadzenie analiz na temat stopnia i wymiaru przestrzennego uszkodzeń drzewostanów i masy martwego drewna.  
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

Pozyskane dane projektowe posłużyły jako materiał źródłowy przyczyniający się do realizacji prac dyplomowych pt.:
"Ocena przydatności modeli transferu promieniowania do symulacji krzywych odbicia spektralnego drzew Puszczy Białowieskiej"
- „Zastosowanie naziemnych pomiarów biometrycznych i spektrometrycznych do oceny kondycji łąk Puszczy Białowieskiej"

oraz innych działań statutowych UW takich jak: wykorzystanie modeli transferu promieniowania i wskaźników roślinności
do analizy nieleśnych zbiorowisk Puszczy Białowieskiej oraz przeprowadzenia zajęć dotyczących klasyfikacji obrazów, pozyskiwania informacji o parametrach biofizycznych i łączenia danych hiperspektralnych z lidarowymi w ramach przedmiotu Zaawansowane Algorytmy Klasyfikacji Danych Rastrowych w roku 2015/2016.

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Poprzez fakt, iż w zespole projektowym posiadamy specjalistów z różnych dziedzin, możliwa stała się współpraca w zakresie udostępnienia specjalistycznego sprzętu jakim jest spektrometr oraz wykonaniem przez członka zespołu pomiarów
na potrzeby Centrum Badań Kosmicznych.
 
Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Pozyskane dane projektowe posłużyły jako materiał źródłowy przyczyniający się
do realizacji prac dyplomowych
pt.: "Wykorzystanie danych hiperspektralnych
i skanowania laserowego w badaniu gatunków drzewostanu Puszczy Białowieskiej"
oraz do publikacji artykułu naukowego.
 
Głos Lasu patronat medialny Projektu
Przyroda Polska patronat medialny Projektu
Projekt Poznaj Swoją Naturę W ramach dobrych praktyk oraz z racji zdobytych doświadczeń i wiedzy podczas prowadzenia projektów możliwa stała się kooperacja pomiędzy projektami LIFE+. Cały czas ma także miejsce wzajemna promocja podczas wydarzeń, na których obecne są projekty. Współpraca została zawiązana
w ramach porozumienia z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, która realizuje projekt "Poznaj Swoją Naturę".
Projekt FRESh LIFE

 

W ramach dobrych praktyk oraz z racji zdobytych doświadczeń i wiedzy podczas prowadzenia projektów możliwa stała się kooperacja pomiędzy projektami LIFE+
Projekt Observatree

W ramach dobrych praktyk oraz z racji zdobytych doświadczeń i wiedzy podczas prowadzenia projektów możliwa stała się kooperacja pomiędzy projektami LIFE+.