EKSPERCI ZEWNĘTRZNI PROJEKTU FORBIOSENSING

EKSPERCI KRAJOWI:

  • Prof. dr hab. Stanisław Miścicki

Specjalista w zakresie problematyki badawczej dotyczącej inwentaryzacji zasobów leśnych dla potrzeb planowania urządzeniowego, urządzenia lasu w parkach narodowych oraz planowaniu urządzeniowym. Członek m.in. Komitetu Nauk Leśnych Polskiej Akademii Nauk.

W projekcie ForBioSensing wykonuje m.in. analizę oraz interpretację wzrostu drzew i drzewostanów na powierzchniach próbnych oraz opracowuje metody określania i analizy przyrostu miąższości i elementów miąższości drzew i drzewostanów mierzonych na powierzchniach próbnych w Puszczy Białowieskiej. Ponadto aktywnie uczestniczy w spotkaniach merytorycznych w projekcie (Konferencje naukowe i seminaria naukowe) dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie analiz dotyczących martwych świerków w Białowieskim Parku Narodowym. Członek Komitetu Sterującego Projektu.

Kierownik Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  • Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki

Specjalista w zakresie ekologii i hodowli lasu, zwłaszcza struktury i dynamiki lasów naturalnych i zagospodarowanych, technik i metod półnaturalnej hodowli lasu, modelowania dynamiki lasu w zmiennych warunkach środowiska przyrodniczego oraz ochrony przyrody w lasach zagospodarowanych.

W projekcie ForBioSensing zajmuje się m.in. tematem analizy i porównania zmian składu gatunkowego i struktury drzewostanów rosnących w Białowieskim Parku Narodowym w okresie co najmniej kilkunastu lat, na podstawie danych zebranych na co najmniej 120 stałych powierzchniach kołowych, charakterystyki dynamiki odnowień naturalnych i innych mierzonych parametrów oraz określonych cech drzewostanów w różnych warunkach siedliskowo-drzewostanowych, a także oceny reprezentatywności i możliwości wykorzystania zebranych danych na stałych powierzchniach kołoych do scharakteryzowania struktury i dynamiki drzewostanów naturalnych.

Ponadto aktywnie uczestniczy w spotkaniach merytorycznych w projekcie (Konferencje naukowe i seminaria naukowe) dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie długoterminowej dynamiki drzewostanów na stałych powierzchniach badawczych w Puszczy Białowieskiej. Członek Komitetu Sterującego Projektu.

Kierownik Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  • Dr hab. Stanisław Drozdowski

Specjalista w zakresie m.in. modelowania matematycznego zjawisk przyrodniczych, zagadnień związanych z rozwojem lasów naturalnych, hodowli lasu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania nowoczesnych metod odnawiania i pielęgnacji lasu w leśnictwie wielofunkcyjnym.

W projekcie ForBioSensing zajmuje się m.in. tematem analizy i porównania zmian składu gatunkowego i struktury drzewostanów rosnących w Białowieskim Parku Narodowym w okresie co najmniej kilkunastu lat, na podstawie danych zebranych na co najmniej 120 stałych powierzchniach kołowych, charakterystyki dynamiki odnowień naturalnych i innych mierzonych parametrów oraz określonych cech drzewostanów w różnych warunkach siedliskowo-drzewostanowych, a także oceny reprezentatywności i możliwości wykorzystania zebranych danych na stałych powierzchniach kołoych do scharakteryzowania struktury i dynamiki drzewostanów naturalnych.

Pracownik Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  • Dr hab. Leszek Bolibok

Specjalista w zakresie hodowli lasu i innych dziedzin gospodarki leśnej: rozwoju lasów naturalnych, odnowienia i pielęgnowania lasu, zalesień gruntów porolnych, rekultywacji terenów zdegradowanych, zadrzewień.

W projekcie ForBioSensing zajmuje się m.in. tematem analizy i porównania zmian składu gatunkowego i struktury drzewostanów rosnących w Białowieskim Parku Narodowym w okresie co najmniej kilkunastu lat, na podstawie danych zebranych na co najmniej 120 stałych powierzchniach kołowych, charakterystyki dynamiki odnowień naturalnych i innych mierzonych parametrów oraz określonych cech drzewostanów w różnych warunkach siedliskowo-drzewostanowych, a także oceny reprezentatywności i możliwości wykorzystania zebranych danych na stałych powierzchniach kołoych do scharakteryzowania struktury i dynamiki drzewostanów naturalnych.Leśnik i pracownik Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

  • Dr inż. Jacek Zajączkowski

Specjalista w zakresie zagadnień szczegółowych hodowli lasu i innych dziedzin gospodarki leśnej: rozwoju lasów naturalnych, odnowienia i pielęgnowania lasu, zalesień gruntów porolnych, rekultywacji terenów zdegradowanych, zadrzewień.

W projekcie ForBioSensing zajmuje się m.in. tematem analizy i porównania zmian składu gatunkowego i struktury drzewostanów rosnących w Białowieskim Parku Narodowym w okresie co najmniej kilkunastu lat, na podstawie danych zebranych na co najmniej 120 stałych powierzchniach kołowych, charakterystyki dynamiki odnowień naturalnych i innych mierzonych parametrów oraz określonych cech drzewostanów w różnych warunkach siedliskowo-drzewostanowych, a także oceny reprezentatywności i możliwości wykorzystania zebranych danych na stałych powierzchniach kołoych do scharakteryzowania struktury i dynamiki drzewostanów naturalnych.Leśnik i pracownik Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  • Dr inż. Kamil Bielak

Specjalista w zakresie m.in. ekologii i hodowli drzewostanów mieszanych, planowania ,  zabiegów pielęgnacyjnych i cięć rębnych w drzewostanach o złożonej strukturze gatunkowej i wiekowej oraz wskaźników strukturalnych opisujących zróżnicowanie gatunkowe, wymiarowe i przestrzenne ekosystemów leśnych.

W projekcie ForBioSensing zajmuje się m.in. tematem analizy i porównania zmian składu gatunkowego i struktury drzewostanów rosnących w Białowieskim Parku Narodowym w okresie co najmniej kilkunastu lat, na podstawie danych zebranych na co najmniej 120 stałych powierzchniach kołowych, charakterystyki dynamiki odnowień naturalnych i innych mierzonych parametrów oraz określonych cech drzewostanów w różnych warunkach siedliskowo-drzewostanowych, a także oceny reprezentatywności i możliwości wykorzystania zebranych danych na stałych powierzchniach kołoych do scharakteryzowania struktury i dynamiki drzewostanów naturalnych.

Pracownik Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  • Mgr inż. Andrzej Keczyński

Specjalista w zakresie m.in. zagadnień dotyczących struktury i dynamiki lasu naturalnego, botaniki, ochrony przyrody, dawnych form użytkowania lasu oraz dziedzictwa kulturowego regionu.

W projekcie ForBioSensing zajmuje się tematem wykorzystania danych z kołowych powierzchni próbnych do oceny struktury i dynamiki drzewostanów naturalnych.

Absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  • Maciej Kobielski

Specjalista z dużym doświadczeniem w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych. W projekcie ForBioSensing  realizuje zadania związane z prowadzeniem i wykonywaniem zamówień usług, robót i dostaw podlegającymi ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie w zakresie usług finansowych oraz Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Zamówień Publicznych.

EKSPERCI ZAGRANICZNI:

  • Dr. Hooman Latifi

Specjalista w zakresie analiz przestrzennych w leśnictwie i badaniach środowiska przyrodniczego (jego stanu, struktury i bioróżnorodności) z wykorzystaniem teledetekcyjnych danych lotniczych (głównie LiDAR).

W projekcie ForBioSensing uczestniczył w I Międzynarodowej Konferencji Projektu dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie wsparcia monitorowania zamierania drzew na skutek gradacji kornika drukarza.

Adiunkt w Zakładzie Teledetekcji Uniwersytetu w Würzburgu, Niemcy.

  • Dr. Fabian Fassnacht

Specjalista m.in. w zakresie analiz danych hiperspektralnych oraz wpływu kornika drukarza na śmiertelność drzew przy użyciu danych teledetekcyjnych.

W projekcie ForBioSensing uczestniczył w I Międzynarodowej Konferencji Projektu dzieląc się swoją wiedzą w zakresie wykorzystania danych teledetekcyjnych w klasyfikacji gatunków drzew. Ponadto, w wymienionym wcześniej zakresie miała również miejsce wymiana wiedzy i doświadczeń w Instytucie Technologii w Karlsruhe. W trakcie szkolenia została również przekazana unikalna wiedza na temat zastosowania poszczególnych algorytmów dla celów poprawienia jakości przetwarzania i klasyfikacji obrazów teledetekcyjnych przy użyciu języka R.

Pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Geoekologii w Instytucie Technologii w Karlsruhe, Niemcy.