Stan drzewostanów Puszczy Stan drzewostanów Puszczy

W drugim roku projektu, na podstawie danych na temat struktury drzewostanów, zebranych z naziemnych powierzchni badawczych i równolegle zebranych danych teledetekcyjnych określony zostanie aktualny stan lasów Puszczy Białowieskiej. Będzie on odniesieniem do późnego monitoringu uwzględniającego przebiegające tam procesy naturalnego odnowienia oraz występujących zaburzeń (jak np. gradacje kornika drukarza Ips typographus, holenderska choroba wiązu, zamieranie jesionu). Określenie parametrów drzewostanowych na początku trwania projektu oraz kolejno dwa i cztery lata później (takich, jak: udział poszczególnych gatunków drzew, zapas, zasobność w martwe drewno, struktura aktualnego odnowienia) pozwoli na zdefiniowanie aktualnej dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej oraz dominujących trendów.

Badania struktury wiekowej wybranych drzewostanów pozwolą zweryfikować informacje na temat historii rozwoju lasów Puszczy Białowieskiej oraz zrekonstruować dawne zaburzenia. W połączeniu ze współczesnymi danymi meteorologicznymi oraz dendtrometrycznymi oferują możliwość także rekonstrukcji dendroklimatycznych.

Połączenie danych strukturalnych, dendrochronologicznych, metorologicznych i dendrometrycznych umożliwi próbę zdefiniowania kondycji populacji oraz potencjału adaptacyjnego poszczególnych gatunków drzew.

Dane teledetekcyjne wykorzystane zostaną w tym zadaniu na dwa sposoby - po pierwsze wykorzystane zostaną do korelacji z wynikami analizy na powierzchniach próbnych, przez co możliwe będzie określenie chociażby - zapasu, struktury czy zwarcia. Ponad to dane teledetekcyjne wykorzystane zostaną do samodzielnej analizy przede wszelkim w odniesieniu do składu gatunkowego i zasięgu luk. W ten sposób określony zostanie dla całej Puszczy szereg cech mających istotne znaczenie z punktu widzenia monitoringu drzewostanów.

 1. Określenie parametrów drzewostanowych na początku trwania projektu:
  • struktura gatunkowa: udział poszczególnych gatunków drzew (wyrażony procentowo i masowo);
  • zapas (m3/ha);
  • miąższość (liczba drzew) ubywających (m3/ha-1/rok-1) , wraz określeniem ich struktury (gatunki, wymiary);
  • miąższość martwych drzewa (z podziałem na kategorie: drzewa martwe stojące, drzewa martwe leżące) (m3/ha);
  • struktura aktualnego odnowienia (%).
 2. Określenie struktury wiekowej wybranych drzewostanów, wyrażonej dwojako: poprzez rekonstrukcję lat kiełkowania (w celu stwierdzenia ewentualnych fal odnowienia w przeszłości) oraz klasy wieku poszczególnych gatunków drzew.
 3. Określenie warunków klimatycznych w Puszczy Białowieskiej w 1 roku realizacji projektu, obejmujące m.in. następujące parametry:
  • średnia temperatura: roczna, lipca, stycznia, ostatniego pięciolecia;
  • średnie opady: roczne, ostatniego pięciolecia;
 4. Opracowane na podstawie teledetekcji mapy całej Puszczy, m.in.: zasobności, zwarcia, składu gatunkowego, struktury, luk.