Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

IV posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu LIFE+ ForBioSensing PL

W ramach działań projektowych, prowadzonych przez projekt LIFE+ ForBioSensing, w dniu 14 czerwca br. w siedzibie IBL w Sękocin Starym, odbyło się spotkanie z Interesariuszami projektu - IV posiedzenie Komitetu Sterującego.

Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć najnowszy film promocyjny w projekcie pt. „Życie drzewa” (przyp. https://bit.ly/2Xec72h), zapoznać się z zakresem prac prowadzonych w ramach projektu LIFE+ oraz z pierwszymi efektami prac, uzyskanymi dzięki danym, pozyskanym w efekcie prac terenowych, jak i metodami zdalnymi. Kierownik Projektu po przywitaniu przybyłych Interesariuszy, podkreślił istotność funkcjonowania i działalności projektu na polskim obszarze Puszczy Białowieskiej.

Na spotkanie przybyli: Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej - Pan Bogusław Piątek, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej - Pan Zenon Angielczyk, Naczelnik Wydziału Urządzania Lasu GDLP - Pan Jacek Przypaśniak, Kierownik Zespołu Ochrony Przyrody w Białowieskim Parku Narodowym - Pan Wiesław Klimiuk, Starszy Inspektor Nadzoru i Kontroli z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddział w Białystoku) - Pan Janusz Porowski, Kierownik Pracowni Studiów i Technologii Produkcji w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej - Pan Artur Michorczyk, Inspektor Urządzania Lasu z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej - Pan Radosław Sroga, Redaktor dwutygodnika „Las Polski” - Pan Jakub Słowik oraz Redaktor czasopisma „Głos Lasu” - Pan Tomasz Esman. W posiedzeniu udział wzięli także pracownicy projektu LIFE+ ForBioSensing.

Na posiedzeniu omówiono następujące zagadnienia:

  • Geneza powstania projektu, cele, sposoby monitorowania Puszczy Białowieskiej – dr hab. Krzysztof Stereńczak, Kierownik Projektu;
  • Bieżący stan drzewostanów Puszczy Białowieskiej na podstawie danych pozyskanych z terenowych powierzchni monitoringowych – Łukasz Kuberski, Pracownik terenowy;
  • Produkty danych teledetekcyjnych: skanowanie laserowe (z pułapu naziemnego oraz lotniczego), nowoczesne technologie wykorzystywane podczas monitoringu puszczańskich drzewostanów – dr inż. Bartłomiej Kraszewski, Programista w projekcie;
  • Stan wskaźników projektowych, upowszechnianie informacji o projekcie oraz wykorzystywanie danych przez Interesariuszy – dr inż. Damian Korzybski, Z-ca Kierownika Projektu;
  • Prace dendrochronologiczne: tempo przyrostu drzew, historia drzewostanu, historia gospodarowania w Puszczy przez człowieka (ślady po pożarach zachowane w słojach drewna) – dr inż. Ewa Zin, Specjalista ds. badań dendrochronologicznych.

Spotkanie zostało uwieńczone prezentacją Kierownika Projektu – dr hab. Krzysztofa Stereńczaka, który podsumował spotkanie oraz omówił sposoby monitorowania obszarów leśnych z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych.

Posiedzenie zakończyło się dyskusją na temat metod pozyskiwania danych na terenie Puszczy Białowieskiej. Następne spotkanie Komitetu Sterującego odbędzie się za rok.

Tekst. W.Duranowska

Fot. P.Szmit, W.Duranowska